Anthrenus kryzhanovskii SOKOLOV, 1979

Fig.: Habitus

 

Synonyms

None
Size
2,5 - 3 mm
Distribution Kyrgyzstan
Zurück