Dermestes laniarius subfulvicollis Háva, 2003

Fig.: Habitus of the holotype
   

Synonyms

Dermestes laniarius ab. subfulvicollis Kalík, 1951

Size

 

Distribution

Kazakhstan

Russia

 Zurück