Thorictus ehlersii Perez Arcas, 1872

Fig.: Habitus

 

Synonyms

Thorictus sericeltus Escalera (in litt.): Kocher, 1969

Thorictus therondi Chobaut, 1924

Size

 

Distribution

Spain

Algeria

Morocco

Tunisia

Zurück