Thorictus mauritanicus Lucas, 1946

Fig.: Habitus

 

Synonyms

None

Size

 

Distribution

Italy

Spain

Algeria

Morocco

Tunisia

Syria

Zurück