Thorictus sulcicollis Perez Arcas, 1868

 

Fig.: Habitus

 

Synonyms

None

Size

 

Distribution

Spain

Algeria

Tunisia

Zurück