Trogoderma morio (Erichson, 1842)

Fig.: Habitus of the holotype

 

Synonyms

Megatoma morio Erichson, 1842

Size

 

Distribution

Australia: King I., New South Wales, Tasmania, Victoria, Western Australia

Zurück